Skúšobňa fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SFEI STU)

Bola akreditovaná Slovenskou akreditačnou službou (SNAS) v roku 1995 a reakreditovaná v rokoch 1999 a 2003. SFEI STU je samostatnou organizačnou jednotkou STU Fakulty elektrotechniky a informatiky v Bratislave. Hlavným poslaním SFEI STU je zabezpečovať výkon skúšobných činností na vysokej odbornej úrovni v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17 025 (Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií) koncipovanej v súlade s normami o kvalite STN EN ISO 9000:2001, ako aj v súlade s metodickým pokynom SNAS MSA-0101-01. V roku 2005 sa skúšobňa stala registrovaným členom SNAS a získala licenciu na používanie laboratórnej kombinovanej značky MRA (Mutual Recognition Arrangement; dohoda o vzájomnom uznávaní), ktorá uľahčuje zákazníkom rozhodovanie vzhľadom na uznávanie výsledkov činnosti skúšobne. Značka MRA udáva, že skúšobňa je akreditovaná signatárom dohody MRA ILAC (International Laboratory Accreditation and Cooperation; medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií), čím sa zásadným spôsobom rozširuje oblasť pôsobnosti SFEI STU (v rámci svojej oblasti spôsobilosti) na signatárov tejto dohody. To znamená, že skúšobné protokoly vydané SFEI STU platia pre väčšinu krajín západnej Európy, USA, Austráliu, Nový Zéland, atď., podrobnejšie pozri www.ilac.org.