Oblasť spôsobilosti SFEI STU je charakterizovaná aktivitami:

 1. akreditovaná skúšobná činnosť:
  • skúšky vysokonapäťových zariadení a izolačných schopností elektrických zariadení a káblov;
  • skúšky elektromagnetickej kompatibility elektrických zariadení;
  • skúšky svetelných zdrojov, svietidiel, optických materiálov, hygienické merania umelého i denného osvetlenia.V oblasti vysokonapäťových zariadení ide o skúšky spojené s preukázaním vlastností elektrických zariadení odolávať prevádzkovým napätiam, o meranie izolačného odporu káblov a vodičov, o meranie prevádzkového oteplenia blokových transformovní, ako aj o skúšky ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechniku, s ktorými sa pracovníci výroby a rozvodu elektrickej energie každodenne stretávajú pri výkone svojho povolania.V oblasti elektromagnetickej kompatibility sa vykonávajú merania úrovne emisií vysokofrekvenčného elektromagnetického rušenia a skúšky odolnosti voči rôznym formám elektromagnetického rušenia ako sú: vysokofrekvenčné spojité rušivé signály, rušivé elektromagnetické pole, zhluky rýchlych impulzov, elektrostatické výboje, rázové napäťové impulzy a i.V oblasti svetelnotechnických zariadení ide o skúšky svetelných zdrojov, svietidiel a optických materiálov. Vykonávajú sa hygienické merania umelého i denného osvetlenia, merania svetelného toku, jasu, kriviek svietivosti, integrálnych i spektrálnych činiteľov odrazu, priestupu a pohltenia, merania spektra optického žiarenia, merania farieb a merania elektrických parametrov osvetľovacej techniky.
 2. neakreditovaná činnosť:
  • skúšobná činnosť;
  • expertízna, posudzovateľská a konzultačná činnosť;
  • spolupráca pri tvorbe noriem, predpisov a metód skúšania a ich overovaní.Do neakreditovanej činnosti SFEI STU patrí ďalšia skúšobná činnosť v oblastiach, pre ktoré je SFEI STU vybavená potrebnou prístrojovou technikou, tj. ide o skúšky elektronických a svetelnotechnických zariadení, zariadení silnoprúdovej a vysokonapäťovej elektrotechniky podľa želania a dohovoru so zákazníkom. Vo SFEI STU pôsobí ešte samostatné skúšobné laboratórium mechanickej odolnosti, ktoré je technicky vybavené na výkon neakreditovaných skúšok mechanickej odolnosti rôznych technických výrobkov pri namáhaní sínusovými vibráciami a rázmi.Expertízna, posudzovateľská a konzultačná činnosť, ktorú SFEI STU vykonáva nesúvisí priamo s predmetom akreditácie. Väčšina pracovníkov skúšobne sa podieľa na činnosti technických normalizačných komisií SÚTN.